đặc điểm của người có tướng mệnh giàu sang

Đặc điểm tướng mệnh của người giàu sang trên thế giới

Da óng mịn, mắt đen nhánh, lưỡi dài, tóc mai dài, hổ tụ rồng bay, tay dài quá gối, lưỡng quyền bằng phẳng, ngọc chẩm