lông mày chữ bát

Nhìn tướng lông mày ở đàn ông biết ngay mệnh sang hèn thế nào

Đàn ông lông mày quá dài giàu tình cảm, có số đào hoa, song tính cách có phần mềm yếu, nhu nhược, thiếu quyết đoán.